Privacyverklaring

Privacyverklaring

 1. Algemeen

 

 • De Koninklijke Turnkring Rust-Roest Sint-Niklaas – Temse (Gebroeders van Raemdonckstraat 37, 9140 Temse), hierna vermeld als De Club,  hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

 • Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe De Club met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en De Club gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. De Club houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)

 

 • Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

 

  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.

 

 • De Club is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Naam club: K.T. Rust Roest Sint-Niklaas – Temse

Adres: Gebroeders van Raemdonckstraat 37, 9140 Temse

Emailadres: info@rustroest.be

 

 1. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

 

 • De Club verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van De Club (uitvoering van de overeenkomst).
 • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).
 • Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting).
 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang).
 • Vrijwilligerswerk ihkv evenementen of het faciliteren van de werking van De Club (gerechtvaardigd belang).
 • Deelname aan (inter)nationale wedstrijden & stages (gerechtvaardigd belang).
 • Publicatie van beeldmateriaal op de webshop of (sociale) media van De Club  (uitvoering van de overeenkomst).
 • Het verwerken van bestellingen en verzenden van bestellingen via onder meer de webshop van De Club (uitvoering van de overeenkomst).

 

 1. Welke gegevens worden verwerkt?

 

 • Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

 

 • Identificatiegegevens:

Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender

Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, beroep

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:

identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)

 • Persoonlijke kenmerken:

(Sporttechnische) diploma’s

 

 1. Wie verwerkt de gegevens?

 

 • De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 

 • GymnastiekFederatie Vlaanderen
 • Verzendmaatschappijen: bpost, DPD, PostNL, DHL
 • Leveranciers voor personalisatie: Jongster bvba
 • Gemeente Sint-Niklaas en Gemeente Temse

 

 1. Verstrekking aan derden.

 

 • De gegevens die u aan De Club verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden.

 

 • Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

 

  • Ethias: Verwerking ongevalsdossiers
  • Lokale overheid: Het bekomen van subsidies

 

 • Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee De Club een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

 

 • In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

 • De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

 • Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

 

 • Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members voor deelname aan internationale stages & wedstrijden.

 

 1. Minderjarigen.

 

 • De Club verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Gymfed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan Gymfed om bovenvermelde gegevens te verwerken.

 

 1. Bewaartermijn.

 

 • De Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 1. Beveiliging van de gegevens.

 

 • Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • Alle personen die namens De Club kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
 • De Club hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.
 • Als er aanleiding toe is, zorgt de organisatie ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden en/of dat er voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd.
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
 • De medewerkers van De Club zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. Uw rechten omtrent uw gegevens.

 

 • U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die De Club heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen.

 

 • Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.

 

 • U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. De Club kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek.

 

 1. Klachten.

 

 • Mocht u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met De Club.

 

 • U kan steeds een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 1. Wijziging privacyverklaring.

 

 • De Club kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 25/05/2018
 • De privacyverklaring is terug te vinden op de website van De Club via volgende link: https://www.rustroest.be/privacyverklaring/

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Iedere gymnast, trainer en bestuurslid wordt geacht om dit reglement te kennen en dit te respecteren!

1. Lidgelden

 • Het INSCHRIJVINGSFORMULIER ontvangt U bij de eerste training van uw kind (2x proefles). Zorg ervoor dat het inschrijvingsformulier correct en in DRUKLETTERS is ingevuld.
 • Geef het formulier volledig af (niet in twee geknipt) en zorg dat het ondertekend is door het gezinshoofd en het lid (indien meerderjarig)!
 • Bij ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart U zich akkoord dat uw kind deelneemt aan het Turngala.
 • Ook de trainers, werkgroep- en bestuursleden geven een ingevuld inschrijvingsformulier af.
 • Opgelet: GEEN LIDGELD = GEEN VERZEKERING.
 • Voor het 3de aangesloten lid van hetzelfde gezin wordt een korting van € 10 toegekend.
 • CONTANTE betaling – GEEN overschrijvingen.

2. Toegankelijkheid

 • De trainingsruimte is enkel toegankelijk voor gymnasten en hun trainers.
 • De ouders zijn in de zaal niet toegelaten, zij kunnen plaatsnemen in de daarvoor voorziene ruimte in de hal.
 • Laatkomers worden enkel toegelaten mits toestemming van hun trainer(s).

3. Trainers

 • In de turnruimte moeten de trainers steeds aangepaste sportkledij dragen. Draag steeds de T-shirt van de club. Zo ben je duidelijk herkenbaar als trainer voor iedereen.
 • In de turnhal mogen geen sportschoenen gedragen worden of ze moeten alleen gebruikt worden voor het betreden van de turnhal.
 • Bij afwezigheid moeten ze zelf voor vervanging zorgen.
 • Zij moeten 10 min op voorhand in de zaal aanwezig zijn Zij moeten het reglement goed kennen.
 • Verzorg de trainingen zo goed mogelijk. Maak zo veel mogelijk gebruik van het aanwezige materiaal en toestellen om jouw les zo creatief en vol variatie op te bouwen.
 • Plaats op het einde van de les alle gebruikte materialen terug op de aangeduide plaats.
 • Verdeel nauwlettend alle post die voorzien is voor jou groep.
 • Treed respectvol en loyaal op ten opzichte van de club en haar leden.
 • Steeds aanwezig zijn op de trainersvergaderingen. Indien dit niet mogelijk is verwittig je tijdig.
 • Neem actief deel aan de activiteiten die de club organiseert. Dit is niet alleen de taak van de bestuursleden.
 • Onthoud je van elke vorm van (macht)misbruik tegenover de jonge sporter, zowel fysiek als verbaal.

4. Leden

 • De gymnasten moeten gepaste kledij dragen ofwel een turnpakje ofwel een t-shirt en een broekje.
 • De gymnasten betreden de trainingshal met pantoffels, op propere kousen of blootvoets.
 • Steeds op tijd aanwezig zijn.
 • De club gaat ervan uit dat, zonder tegenbericht, foto’s en groepsfoto’s die in de club gemaakt zijn op allerlei evenementen mogen tentoongesteld worden, of gepubliceerd worden op de website, facebook, ’t Boekske,…Deze foto’s worden alleen binnen de club gebruikt.

5. Juwelen

 • Om veiligheidsredenen en om beschadigingen van het turnmateriaal te vermijden worden het dragen van juwelen en uurwerken verboden in de trainingshal.

6. Materiaal

 • Plaats gebruikte materialen steeds terug op de aangeduide plaatsen in de turnzaal.
 • Gebruik magnesium steeds boven de magnesiumbak. Deze bakken mogen niet verplaatst worden.
 • Na de training wordt het magnesium rond de bakken en de toestellen opgeruimd.

7. Orde, netheid en hygiëne

 • Sportzakken en persoonlijke, waardevolle voorwerpen kunnen gedurende de training in de daartoe voorziene bergvakken in de trainingshal gedeponeerd worden. (De Witte Molen).
 • Eten en drinken zijn niet toegelaten in de trainingsruimte, enkel een flesje water is toegelaten.
 • Gooi papier en ander afval in de voorziene vuilnisbakken.

8. Privacy

 • Ga altijd respectvol om met de jonge sporter en met de ruimte waarin die zich bevindt.
 • Respecteer het recht op privacy, met name in de toiletten, kleedkamers en douches en – tijdens reizen of oefenkampen – in de slaapkamers.
 • Het nemen van foto’s in de kleedkamers is niet toegestaan.
 • Papa’s horen niet thuis in de kleedkamers van de meisjes. Kleuters stoppen vroeger met de training, zodat papa’s en mama’s voldoende tijd hebben om hun kind te helpen met omkleden.
 • Dwing een minderjarige sporter nooit tot naaktheid, vb.: douchen voor of na de sport.
 • Maak geen seksueel getinte opmerkingen of grapjes als minderjarigen in de buurt zijn.
 • Vermijd kwetsende opmerkingen over lichamelijke kenmerken van jonge sporters.
 • Vermijd discriminatie en spottende opmerkingen in verband met seksuele voorkeuren.
 • Raak minderjarige sporters niet vaker aan dan nodig is. Beperk je tot functionele aanrakingen om sportieve instructies te geven, of om emotie en medeleven te tonen (vreugde, troost, bemoediging,…), binnen de mate van wat welvoeglijk en in een bepaalde sport gangbaar is.
 • Kondig functionele aanrakingen (die met sportieve instructies te maken hebben) kort aan en geef de jonge sporter een ogenblik de gelegenheid om zich eventueel te verzetten. Dat verzet kan worden aangegeven via woorden of lichaamstaal. Kondig met name nieuwe of onverwachte aanrakingen aan. Bekende, aanvaarde functionele aanrakingen hoeven niet telkens opnieuw te worden aangekondigd.
 • Vermijd te allen tijde aanraking van de schaamstreek en vermijd ook zoveel mogelijk aanraking van de borsten en andere beladen of gevoelige zones zoals het achterwerk, het gezicht, de haren, binnenkant dijen,… Vermijd alle aanrakingen, gebaren, opmerkingen of daden die verkeerd kunnen worden begrepen omdat ze dubbelzinnig, amoureus of seksueel getint zijn.
 • Een zoen of knuffel kan, maar seksuele handelingen horen nooit en nergens thuis in een sportomgeving, ook niet met wederzijdse toestemming, ook niet tussen leeftijdsgenoten.
 • Volwassenen mogen niet ingaan op signalen van minderjarigen die intimiteit willen met een volwassene.

9. Panathlonverklaring

Met het tekenen van de Verklaring onderschrijft de club formeel het “Panathloncharter over de Rechten van het Kind in de Sport”. Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven, waardig behandeld te worden, getraind en begeleid te worden door competente mensen, deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden, zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie, in veilige omstandigheden aan sport te doen, te rusten, de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.

Meer informatie over de Panathlonverklaring treft u op volgende website: http://panathlonvlaanderen.be/.
Meer informatie over ethiek in de sport treft u op volgende website: http://www.ethicsandsport.com/

10. Aanspreekpersoon integriteit & verantwoordelijke voor ethiek

Bij problemen of klachten kunt u zich steeds wenden tot het bestuur of tot de ombudsvrouw (Peggy De Bruyn). Alle meldingen worden worden met de meeste zorg en in alle anonimiteit behandeld.

Het niet naleven van deze punten zal onmiddellijke verwijdering uit de zaal of club tot gevolg hebben.

We hopen dat alle gymnasten en trainers zich strikt zullen houden aan dit reglement. Het geeft aan ieder een vorm van discipline en aan onze club een positieve uitstraling.

Visie

Visie

Ons aanbod voor een breed publiek:

Kleuterturnen: vanaf 3 jaar
Sport en spel zijn troef. Zij leren hun eigen mogelijkheden van hun lichaam ontdekken. Hier wordt ook al de basis gelegd voor vormspanning, lenigheid, kracht en buikspierenoefeningen.

Recreatief turnen: vanaf 6 jaar (TTm, TTj, ACRO, TU)
De gymnasten leren stapsgewijs de basiselementen van het turnen. Elke gymnast kan op zijn/ haar eigen tempo en naar zijn/ haar eigen mogelijkheden hieraan verder werken en zo hun grenzen verleggen.
Wil de gymnast zich toch wat meer bekwamen in het turnen dan kan dit door mee te doen aan recreawedstrijden.

Dans

De dansers zetten hun eerste stappen in de danswereld. Ze maken kennis met verschillende dansstijlen. Ze starten met bewegingen op muziek om zo expressie te leren tonen. Zonder het te beseffen zijn ze aan het dansen. De basis is zo gelegd. Later worden er dansbewegingen aangeleerd om zo een volledige dans onder de knie te krijgen. Hoe meer ervaring/talent hoe moeilijker de choreografie.

Précompetitievanaf 4 jaar (TTm, TTj, ACRO)
De gymnasten die aanleg hebben voor de gymnastiek worden al op jonge leeftijd gescreend en moeten voldoen aan enkele fysieke testen zodat ze op jonge leeftijd al de basis kunnen leggen om later het programma van de Gymnastiek Federatie te kunnen volgen.
Er wordt ook een proefperiode vooropgesteld zodat men na deze periode een beter inzicht hebben op vlak van lenigheid, kracht, uithouding, vormspanning en kunnen.

Competitie turnen: afhankelijk van de discipline (TTm, ACRO, TTj)
Binnen onze club zijn er verschillende niveaus waarin de jongens of meisjes deelnemen aan officiële wedstrijden die georganiseerd worden door de Gymfed.  Deze talentvolle gymnasten behalen geregeld medailles op de wedstrijden.
De verschillende niveaus van wedstrijden waaraan we deelnemen:
A, B, C en I niveau. (TTm)

B niveau (TTj)

De verschillende niveaus voor ACRO: I, C doel is om in de toekomst deel te nemen aan B wedstrijden en indien mogelijk aan A wedstrijden.

Dus zowel het recreatief turnen of turnen op competitief niveau zijn voor onze club even belangrijk.

Wij als club werken samen met de lokale leefgemeenschap. We zijn lid van de volgende organisatie:

 • Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw
 • Stedelijke Sportraad Temse
 • Stedelijke Sportraad Sint-Niklaas
 • Turnoverlegcomité Sint-Niklaas
 • Vlaamse Sportfederatie

We hebben met de stad Sint-Niklaas de overkomst getekend in het kader van de vrijetijdsparticipatie. Hierin verklaren we dat we onze lidgelden laag houden en dat we kansenpashouders niet weigeren. Dit alles past in ons welzijnsbeleid.

 • We streven ernaar om zoveel mogelijk door onszelf opgeleide jongeren in ons trainersteam te Die kennen immers het reilen en zeilen van hun oude trouwe club op hun duim.
 • We willen een club zijn waar een gezond financieel beleid wordt gevoerd, met oog op het voortbestaan op lange termijn
 • We streven naar een begroting in evenwicht, waar de opbrengsten voornamelijk bestaan uit sponsorgelden en inkomsten van extra sportieve activiteiten, en waar de lidgelden niet hoger liggen dan strikt noodzakelijk.
 • We willen een club zijn waar sportiviteit hoog in het vaandel wordt gedragen.

De missie en de visie kunnen enkel aangepast worden na dit te hebben voorgelegd aan het bestuur van de club.