Privacyverklaring

 1. Algemeen

 

 • De Koninklijke Turnkring Rust-Roest Sint-Niklaas – Temse (Gebroeders van Raemdonckstraat 37, 9140 Temse), hierna vermeld als De Club,  hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

 • Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe De Club met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en De Club gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. De Club houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)

 

 • Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

 

  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.

 

 • De Club is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Naam club: K.T. Rust Roest Sint-Niklaas – Temse

Adres: Gebroeders van Raemdonckstraat 37, 9140 Temse

Emailadres: info@rustroest.be

 

 1. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

 

 • De Club verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van De Club (uitvoering van de overeenkomst).
 • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang).
 • Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting).
 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang).
 • Vrijwilligerswerk ihkv evenementen of het faciliteren van de werking van De Club (gerechtvaardigd belang).
 • Deelname aan (inter)nationale wedstrijden & stages (gerechtvaardigd belang).
 • Publicatie van beeldmateriaal op de webshop of (sociale) media van De Club  (uitvoering van de overeenkomst).
 • Het verwerken van bestellingen en verzenden van bestellingen via onder meer de webshop van De Club (uitvoering van de overeenkomst).

 

 1. Welke gegevens worden verwerkt?

 

 • Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

 

 • Identificatiegegevens:

Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender

Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, beroep

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:

identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)

 • Persoonlijke kenmerken:

(Sporttechnische) diploma’s

 

 1. Wie verwerkt de gegevens?

 

 • De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 

 • GymnastiekFederatie Vlaanderen
 • Verzendmaatschappijen: bpost, DPD, PostNL, DHL
 • Leveranciers voor personalisatie: Jongster bvba
 • Gemeente Sint-Niklaas en Gemeente Temse

 

 1. Verstrekking aan derden.

 

 • De gegevens die u aan De Club verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden.

 

 • Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

 

  • Ethias: Verwerking ongevalsdossiers
  • Lokale overheid: Het bekomen van subsidies

 

 • Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee De Club een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

 

 • In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

 • De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

 • Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

 

 • Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members voor deelname aan internationale stages & wedstrijden.

 

 1. Minderjarigen.

 

 • De Club verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Gymfed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan Gymfed om bovenvermelde gegevens te verwerken.

 

 1. Bewaartermijn.

 

 • De Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 1. Beveiliging van de gegevens.

 

 • Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • Alle personen die namens De Club kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
 • De Club hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.
 • Als er aanleiding toe is, zorgt de organisatie ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden en/of dat er voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd.
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
 • De medewerkers van De Club zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. Uw rechten omtrent uw gegevens.

 

 • U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die De Club heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen.

 

 • Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.

 

 • U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. De Club kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek.

 

 1. Klachten.

 

 • Mocht u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met De Club.

 

 • U kan steeds een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 1. Wijziging privacyverklaring.

 

 • De Club kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 25/05/2018
 • De privacyverklaring is terug te vinden op de website van De Club via volgende link: https://www.rustroest.be/privacyverklaring/